Balanserat ledarskap skapar trivsel och effektivitet

By 28. februari 2024Ledning, Välbefinnande

Begreppen chef och ledare används ofta omväxlande, men det finns en stor skillnad mellan de två rollerna. Oavsett titel är att leda andra för de flesta en personlig utmaning, som innebär att hantera många olika och ibland motstridiga roller. 

Med erfarenhet från arbete med ledare i alla typer av organisationer och med utgångspunkt i begreppen chefen och ledaren, kommer vi här att beskriva de viktigaste elementen i varje roll. Eftersom det är avgörande att förstå skillnaden mellan rollerna – och betydelsen av att kunna balansera dem, så att både den dagliga driften och tid för att prioritera det strategiska tas i beaktande. 

Chefens roll handlar om att hålla koll på uppgifterna och driften 

I sin roll som chef har ledaren vanligtvis formell auktoritet och ansvar för att upprätthålla strukturen för ett team, en grupp eller en avdelning. Beslut måste fattas, riktlinjer måste fastställas, resurser måste fördelas – och uppgifterna måste utföras i enlighet med företagets övergripande mål och strategier. Rollen innefattar också hantering av nödvändiga och relevanta administrativa uppgifter. Framgång i rollen mäts ofta genom hur väl företagets förväntningar uppfylls. 

Ledaren inspirerar och skapar sammanhang.  

Å andra sidan bör ledaren också vara den person som kan inspirera, motivera och vägleda. Ledarskap handlar inte bara om formell auktoritet, utan i hög grad om att skapa relationer, bygga förtroende och främja samarbete. En skicklig ledare är visionär, ser bortom nuet och kan leda andra mot gemensamma mål. Fokus ligger på att utveckla och utnyttja teamets potential och säkerställa anpassning till olika situationer. Ledaren bedöms utifrån hur bra man lyckas inspirera andra att nå sina mål. 

Den komplexa rollen

En väl fungerande ledare måste kunna balansera de båda rollerna, eftersom de utgör två sidor av samma mynt. Den goda ledaren måste säkerställa en lämplig struktur och styrning, men också kunna inspirera och motivera människor till gemensam framgång.

Det är en komplex utmaning som de flesta med ett ledningsansvar kan bekräfta, men också en uppgift som när det lyckas, kan skapa inte bara en effektiv arbetsplats utan också en meningsfull och tillfredsställande kultur där människor trivs. 

För att lyckas som balanserad ledare är det viktigt att fokusera på följande: 

  1. Ledning och fördelning av uppgifter: Organisera arbetet så att teamets resurser utnyttjas på bästa sätt och etablera tydliga ramar och riktlinjer som främjar samarbete och effektivitet. 
  2. Utveckla och utnyttja potential: Identifiera och utnyttja styrkorna hos varje enskild teammedlem. Hjälpa och stötta deras personliga och professionella utveckling genom träning och mentorskap. 
  3. Bygga relationer och förtroende: Skapa förtroendefulla relationer med medlemmarna i ditt team. Lyssna på deras åsikter, var tillgänglig för stöd och vägledning, och kommunicera direkt och autentiskt. 
  4. Stöd för förändring och utveckling: Var positiv till förändringar och uppmuntra till utveckling. Var öppen för nya idéer och uppmuntra teamets kreativitet och nytänkande. 
  5. Fatta beslut och ta ansvar: Var beredd att fatta beslut på teamets vägnar och ta ansvar för konsekvenserna. Involvera och kommunicera för att säkerställa förståelse och stöd. 
  6. Utveckla och främja arbetskulturen: Var ett gott exempel på en öppen och uppskattande arbetskultur med konstruktiv hantering av konflikter och respekt för alla. 

Vi förstår utmaningarna med att jonglera mellan ledar- och chefsrollen och hjälper dagligen ledare att använda PEP-principerna för att skapa struktur och effektivitet i vardagen, vilket gör att det finns tid och utrymme för både närvaro och strategiskt tänkande. Ett balanserat ledarskap är nyckeln till att skapa en inkluderande arbetskultur och vi hjälper dig gärna bli en bättre ledare. 

Vill du ha fler tips och råd, kontakta oss gärna. Vårt jobb är att göra dig bättre på ditt!